Ciepłe Mieszkanie

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie - nabór II".

Program w liczbach:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie beneficjentów końcowych w podziale na Części 1)-3)

34

szt.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie beneficjentów końcowych w podziale na Części 4)

2

szt.

RAZEM

36

szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć beneficjentów końcowych w podziale na Części 1)-3)

2

szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć beneficjentów końcowych w podziale na Części 4)

0

szt.

RAZEM

2

szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania

0

zł.

Informacja na dzień 31.06.2024 r.

 

I. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r. 
Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane. 

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU (DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ZABEZPIECZONYCH W BUDŻECIE W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE- NABÓR II”)

II. Miejsce i sposób składania wniosków: 

 • osobiście : Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7 – pok. nr 9,
 • poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP 
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią. 

W przypadku przesyłki pocztowej, decyduje data wpływu do Urzędu.

III. Wnioski mogą składać:

 1. Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, 
 2. Najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, 
 3. spełniające kryteria dochodowe określone w Programie
 4. Wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

IV. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

 1. dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
 • podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
 • najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
 1. 2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
 2. – do 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu przedsięwzięcia, nie więcej niż 375 000 zł.

UWAGA:  WYMIANA STAREGO PIECA/KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY Z GMINĄ NAKŁO NAD NOTECIĄ

Formularz wniosku w wersji papierowej dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - pokój 13 UMiG Nakło nad Notecią. 

Formularz wniosku w formie elektronicznej dostępny jest poniżej (w załącznikach) 

WAŻNE: Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty: 

 1. Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością wynikającą z prawa własności lub z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu).
 2. Zgoda współmałżonka o wyrażeniu zgodny na zaciągnięcie zobowiązań.
 3. Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik wnioskodawcy, współwłaścicieli, współmałżonka) wraz  potwierdzeniem wniesienia  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.
 4. Dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu uprawniający Beneficjentów do określonego poziomu dofinansowania.
 5. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która obejmuje wewnętrzną instalację gazową, lub potwierdzenie złożenia wniosku o przedmiotową decyzję - obowiązkowa w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na przyłączenie lokalu do sieci gazowej.
 6. Decyzja przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotycząca warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydana dla budynku wielorodzinnego, o ile została wydana w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie – obowiązkowa w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na przyłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej.
 7. Kopię dokumentu o braku możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wystawionego przez operatora sieci lub projektanta (w przypadku zakupu i montażu  kotła zasilanego paliwem stałym - biomasa, dotyczy terenu miasta Nakło nad Notecią).
 8. Dokumentacja fotograficzna istniejącego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym.

Dodatkowe dokumenty dla wspólnoty mieszkaniowej:

 1. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu (wymagany).
 2. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o przystąpieniu do realizacji zadania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie-Nabór II” (wymagany).

 Grafika 1

grafika 2
 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach www:

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU (DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ZABEZPIECZONYCH W BUDŻECIE)
  
Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13 tel. 52  386 79 75 – Justyna Szlachetka.