Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią

 28 kwietnia 2022 r. przedstawiono radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią efekt prac budowlanych realizowanych w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią”. Przedmiotowe  zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Wykonane prace budowlane obejmowały m. in. 

  • prace budowlane wewnętrzne, tj.: prace rozbiórkowe; prace ogólnobudowlane i montażowe (przebudowa łącznika z klatką schodową oraz montaż wind - wykonanie nowych ścian, montaż nowego stropodachu, wykonanie nowej klatki schodowej, wykonanie nowych ścian działowych według nowego układu funkcjonalnego, montaż sufitów podwieszonych); 
  • prace wykończeniowe wewnętrzne (prace posadzkarskie, tynkarskie, malarskie, okładzinowe
  • oraz montaż ścianek z płyt HPL); kompleksowa modernizacja węzłów sanitarnych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  • prace budowlane zewnętrzne przy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, tj.: docieplenie przegród zewnętrznych (ścian i stropodachów) z wykonaniem nowych elewacji; wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; przebudowa wejść do budynku wraz z schodami zewnętrznymi; montaż wind zewnętrznych;
  • zagospodarowanie terenu - ławki, kosze, oświetlenie; wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych z miejscami postojowymi przed budynkiem.
  • prace instalacyjne, tj.: wymiana instalacji elektrycznej w pełnym zakresie; wykonanie instalacji niskoprądowych (sieć komputerowa, alarmowa, sygnalizacyjna, monitoring); wymiana instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją) i kanalizacyjnej z przyborami i białym montażem; montaż instalacji hydrantowej; budowa systemu wentylacji mechanicznej z klimatyzacją; wykonanie nowej instalacji grzewczej (wymiana grzejników i nowe orurowanie wraz z izolacją cieplną); modernizacja węzła c.o.
  • prace termomodernizacyjne.

Obecnie w  Centrum Rozwoju Społecznego trwają prace związane z wyposażeniem obiektu w meble, sprzęt komputerowy i pozostałe elementy niezbędne do funkcjonowania  Klubu Integracji Społecznej, Świetlicy Socjoterapeutycznej, ogniska wychowawczego oraz sali wielofunkcyjnej.

Logotypy