Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+

Niniejsza Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+, to aktualizacja dotychczas obowiązującej strategii rozwoju. Przedmiotowy dokument stanowi redefinicję kierunków rozwojowych i planów z tym związanych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Opracowanie w istocie tworzy nadrzędny dokument planistyczny Miasta i Gminy na poziomie wizji i misji, wyznaczenia celów rozwojowych oraz przypisanych do nich finalnie zadań. Innymi słowy, dokument zawiera sekwencję działań na poziomie strategicznym oraz operacyjnym.

Przedmiotowe opracowanie powstało w wyniku realizacji prac w modelu partycypacyjno-eksperckim zakładającym możliwie szerokie włączenie społeczne, realizację badań pogłębionych w postaci wywiadów, ankietyzacji, badań terenowych oraz prac warsztatowych i konsultacyjnych. Z punktu widzenia planów opisanych w strategii bazują one w dużej mierze na wynikach prac diagnostycznych zawartych przede wszystkim w odrębnych opracowaniach (stanowiących jednak integralną część przeprowadzonego procesu planowania strategicznego) takich jak: Raport na potrzeby audytu miejskiego na podstawie normy ISO 37120:2014 oraz Diagnoza strategiczna Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Analizy, wyniki audytu oraz wnioski z badań społecznych.

Każdy z elementów zawartych w strategii jest zorientowany na jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wspólnota samorządowa i wszyscy nakielanie stanowią podstawowy punkt odniesienia i najważniejszy podmiot w ramach planowania przyszłości samorządu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Realizacja nakreślonych w dokumencie kierunków i planów rozwojowych pozwoli na konsekwentne urzeczywistniania wizji Nakła jako miejsca rzetelnej pracy, dobrego odpoczynku i wygodnego życia.
Miasto i Gmina Nakło nad Notecią 2030+, to projekt prorozwojowy i aspiracyjny. Stanowi on ambitne wyzwanie ukierunkowane na zapewnianie mieszkańcom usług i oferty na wysokim poziomie, która będzie tworzyć markę gminy, jak również budować przywiązanie do niej. Interesariusze aktywnie uczestniczący w opracowywaniu dokumentu jednoznacznie wskazywali na progres i korzystną zmianę widoczną w kilkunastu minionych latach, jednoznacznie formułując kolejne wyzwania horyzontalne w perspektywie roku 2030, które stanowią trzon dokumentu.
Jednoznacznie należy stwierdzić, że impulsem rozwojowym dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią będzie nadanie rangi gminie jako miejsca samorealizacji, charakteryzującego się szeroką ofertą zapewaniającą mieszkanie, pracę i rozrywkę na możliwie wysokim poziomie.

Dokument dostępny na stronie BIP Urzędu.

Logotypy