Poprawa dostępności szkół w Nakle n. Not. dla osób ze specjalnymi potrzebami edukac. i budowa bieżni lekkoatl. na Stadionie im. K. Biniakowskiego

Projekt pn. Poprawa dostępności szkół w Nakle n. Not. dla osób ze specjalnymi potrzebami edukac. i budowa bieżni lekkoatl. na Stadionie im. K. Biniakowskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu FEKP Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców

Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

Celu szczegółowego EFRR.CP4.II – Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Projekt obejmuje działania z zakresu poprawy dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi celem rozwoju edukacji włączającej. Wsparciem w tym zakresie objęte zostaną dwie placówki oświatowe w Gminie Nakło nad Notecią, tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią. W ramach poprawy dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą realizowane następujące działania:

  • Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych prowadzących do obiektu szkoły – zagospodarowanie terenu przy obiekcie,
  • Ułożenie wykładzin kontrastowych w ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu,
  • Przebudowa placu przy obiekcie szkolnym i dostosowanie go dla dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach,
  • Przebudowa (dostosowanie) sanitariatów szkolnych w obiekcie.

Działania z zakresu poprawy dostępności szkół zaplanowane zostały z wykorzystaniem rozwiązań przewidzianych w Modelu Dostępnej Szkoły (Obszar architektoniczny oraz Obszar techniczny). Ponadto w ramach projektu zaplanowano również wykonanie pełnowymiarowej bieżni tartanowej z poliuretanu na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią.

Grupą docelową przedmiotowego projektu są osoby, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą korzystać z produktów i rezultatów projektu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności zamieszkałych na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecią, którzy stanowić będą bezpośrednich odbiorców projektu. Główną grupą docelową projektu są uczniowie, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią. Ponadto, z infrastruktury bieżni, korzystać będą zawodnicy organizacji i klubów sportowych z obszaru gminy Nakło nad Notecią i województwa kujawsko-pomorskiego.

Zrealizowany projekt poprawi w znaczący sposób jakość prowadzonych zajęć sportowych zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej, umożliwiając realizację dodatkowych zajęć m in. z lekkiej atletyki. Tak przygotowana infrastruktura sportowa ma zachęcać w ten sposób do systematycznego korzystania z różnych form

aktywności sportowej. Celem realizowanego projektu jest również wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów zarówno z gminy Nakło nad Notecią jak i gmin sąsiednich.

Edukacyjna baza sportowa będzie ogólnodostępna.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 509 993,25 zł.  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 874 200,00 zł

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Logotypy