Usuwanie drzew z nieruchomości

I. OSOBY FIZYCZNE

Od dnia 17 czerwca 2017 r. właściciel działki chcąc usunąć drzewo z jej terenu  na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą, nie dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
 

a.) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b.) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu,
c.) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew nie wymienionych wyżej.
 

Czytelnie podpisane zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe i adresowe zgłaszającego – właściciela działki, dane dotyczące nieruchomości (nr działki, obręb, adres) oraz rysunek lub mapkę z naniesioną lokalizacją drzewa planowanego do usunięcia.

Brak podpisu pod zgłoszeniem lub skierowanie zgłoszenia przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości lub do niewłaściwego organu oznaczać będzie jego bezskuteczność, co wyklucza możliwość usunięcia drzewa. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (brak danych identyfikujących zgłaszającego lub działkę, lub załącznika graficznego) organ w drodze postanowienia nakładać będzie obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

W terminie 21 dni od dnia wniesienia do organu kompletnego zgłoszenia przeprowadzone zostaną oględziny na działce (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w celu ustalenia gatunków drzew i obwodów ich pni.
 
Do usunięcia drzewa będzie można przystąpić w sytuacji, gdy organ nie wniesie sprzeciwu do wycinki,  w drodze decyzji, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin. 
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania przesyłki w placówce pocztowej, dlatego do wspomnianych 14 dni należy doliczyć kilka dni na doręczenie decyzji zgłaszającemu. 

W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie wobec nieobecności zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin na nieruchomości, ich usunięcie będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia, po dokonaniu bezskutecznego zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierzać będzie administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo lub drzewa.

II. FIRMY, SZKOŁY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELNIE

Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność firmy i innych podmiotów lub gdy wycinka drzew ma związek z działalnością gospodarczą, nie dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
 

a.) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b.) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu,
c.) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew nie wymienionych wyżej.
 

Pozostałe egzemplarze wymagają złożenia stosownego wniosku wycinki oraz przeprowadzenia procedury wycinkowej przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Poniżej do pobrania wnioski na usunięcie drzew i krzewów w formie tradycyjnej dla:

  • osoby fizycznej
  • firmy.

Natomiast dla wniosków składanych w formie elektronicznej dostępny jest wzór pod linkiem.