Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Jak możesz zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do ewidencji?
Zgłoszenie możesz wysłać przez:

  1. Osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 9)  lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 13),
  2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy , Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
  3. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Druk oświadczenia.

Druk oświadczenia dostępny jest:

  1. W Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 9)  lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 13)
  2. Na stronie internetowej: https://bip.gmina-naklo.pl
  3. Jako załącznik poniżej. 

Kto powinien złożyć wniosek?

Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Kiedy należy zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia. 

Podstawa prawna.

Art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)

Dodatkowe informacje.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519- dalej u.c.p.g.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt powyższej ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku przedmiotowego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na podstawie art. 5 ust. 7 u.c.p.g., burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie tego obowiązku, a wykonanie decyzji w tym zakresie podlega egzekucji administracyjnej (art. 5 ust. 9 u.c.p.g.).