Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja jest przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Pod pojęciem właściciel rozumie się także: współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu a także inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku budynków wielolokalowych, w których  ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji należy do zarządu nieruchomości. Jeżeli zarząd nie został wybrany deklarację składają właściciele poszczególnych lokali.

Deklarację należy wypełnić ręcznie lub komputerowo, opatrzyć własnoręcznym podpisem i  dostarczyć osobiście, listownie lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 13.

 

Termin złożenia deklaracji:

  • w przypadku składania pierwszej deklaracji obowiązuje termin 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji obowiązuje termin do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.