Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat. 

 1. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
  - posiadanie zezwolenia,
  - wniesienie opłaty,
  - zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  - w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
  - posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
  - wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  - zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  - prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
  - przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 2. Zezwolenie cofa się w przypadku:
  - nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad zakazów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  - powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  - wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  - przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,
  - popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  - orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
  Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 3. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  - likwidacji punktu sprzedaży,
  - upływu terminu ważności zezwolenia,
  - zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  - zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  - niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
  Przedsiębiorca, któremu zezwolenia wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 4. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszanki napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są zobowiązani do posiadania zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów w tym asortymencie.
 5. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin wyprzedaży nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. W przypadku wyprzedaży opłata za zezwolenie wynosi:
  - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
  Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 6. Właściwość miejscowa: Urząd Gminy właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dodatkowe czynności:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca wnosi właściwą opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

do 4,5%  alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

4,5%-18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5% alkoholu oraz piwo

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

1,4% wartości sprzedaży

4,5%-18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA   
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu