Sposób i zakres usług

Sposób i zakres usług wraz ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2022 r.

 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każda nieruchomość wyposażona jest w pojemnik do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o pojemności  120 l, 240 l lub 1100 l. Ponadto nieruchomości jednorodzinne oraz te, które znajdują się poza rejonem oddziaływania MINIPSZOK otrzymują worki w kolorze żółtym, niebieskim i zielonym do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby zamieszkujące w zabudowie wielolokalowej  będącej w rejonie oddziaływania MINIPSZOK nie otrzymują worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ci mieszkańcy odpady segregowane wrzucają do jednego worka (rodzaj i kolor worka nie jest określony, mogą być do tego celu wykorzystane tzw. Torby jednorazowe z foli lub papieru), natomiast bioodpady do drugiego worka (według ulotki informacyjnej) i dostarczają do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów (MINIPSZOK). Natomiast pozostałe odpady zmieszane wyrzucają do altany śmietnikowej właściwej dla swojego adresu nieruchomości.
 2. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem:

  Nieruchomości 1-2 lokalowe:

  • odpady niesegregowane (zmieszane) 1 raz na 2tygodnie
  • odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne i metal oraz szkło) 1 raz w miesiącu
  • bioodpady 1 raz na 2 tygodnie

  Nieruchomości od 3 do 10 lokali, tereny wiejskie:

  • odpady niesegregowane (zmieszane) 1 raz na 2  tygodnie
  • odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne i metal oraz szkło) 1 raz w miesiącu
  • bioodpady 1 raz na 2 tygodnie

  Nieruchomości od 3 do 10 lokali, teren miasta:

  • odpady niesegregowane (zmieszane) 1 raz na  tydzień (w okresie IV-X)
  • odpady niesegregowane (zmieszane) 1 raz na 2  tygodnie (w okresie XI-III)
  • odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne i metal oraz szkło) 1 raz w miesiącu
  • bioodpady 1 raz na tydzień (w okresie IV-X)
  • bioodpady 1 raz na 2 tygodnie (w okresie XI-III)

  Nieruchomości powyżej 10 lokali:

  • odpady niesegregowane (zmieszane) 1 raz na tydzień
  • odpady zbierane selektywnie „w jednym worku” zanoszone są do MINIPSZOK zgodnie z godzinami otwarcia tych punktów (link godzin otwarcia). W przypadku, kiedy nie ma takiego punktu odpady segregowane są odbierane 1 raz na miesiąc.
  • bioodpady zanoszone są do MINIPSZOK zgodnie z godzinami otwarcia tych punktów. W przypadku, kiedy nie ma takiego punktu bioodpady są odbierane 1 raz na tydzień.
 3. Rodzaje odpadów i miejsce, sposób ich odbioru:

  Lp.

  Frakcje odpadów komunalnych

  W systemie u źródła (bezpośrednio z nieruchomości)

  W systemie Minipunktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych (MINIPSZOK)

  W systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK Rozwarzyn)

  W systemie zbiórki objazdowej

  1.

  Szkła i opakowań ze szkła

   

   

  2.

  Papier i tektura

   

   

  3.

  Tworzywa sztuczne

   

   

  4.

  Odpady w postaci czystego, niezabrudzonego styropianu opakowaniowego

   

  5.

  Metale

   

   

  6.

  Opakowania wielomateriałowe

   

   

  7.

  Bioodpady

  kwiaty doniczkowe, cięte, ogrodowe bez ziemi, skorupki jaj, surowe resztki owoców, warzyw, obierki, pestki (przed obróbką termiczną)

  pochodzące z ogrodów, gromadzone luzem np. części drzew, krzewów, gałęzie

   

  8.

  Przedterminowe leki

   

   

  9.

  Chemikalia

   

   

   

  10.

  Odpady niebezpieczne w tym żarówki i świetlówki

   

   

  11.

  Zużyte baterie i akumulatory (z wyjątkiem samochodowych)

   

   

  12.

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

   

  drobny sprzęt

  13.

  Odpady wielkogabarytowe

   

   

  meble, materace, dywany, ramy okienne, wanny, brodziki itp.

  14.

  Odpady budowlane i rozbiórkowe

   

   

  15.

  Zużyte opony (8 szt. w roku kalendarzowym)

   

   

   

  16.

  Odzież i tekstylia,

   

   

  17.

  Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych

   

  igły, strzykawki

   

   

  18.

  Zużyte tonery i kartidże

   

   

   

  19.

  Nośniki danych w tym: kasety, dyskietki, dyski, pendrive, płyty CD i DVD

   

   

   

  20.

  Niesegregowane (zmieszane)

   

   

   

 4. Zbiórka objazdowa w trakcie, której mieszkańcy mogą oddać odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady odbywa się minimum 1 raz w roku. Należy pamiętać, że w ramach tej zbiórki nie są zbierane opony i części samochodowe, chemikalia, leki, baterie i akumulatory. Ponadto nie są odbierane odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub rolniczą. Termin zbiórki ustalany jest na początku roku kalendarzowego i zapisany w harmonogramie odbioru odpadów. 

 5. Odpady budowlane i remontowe tj. gruz ceglany, odpady z betonu, gruz betonowy, odpady ceramiczne, elementy wyposażenie ceramiczne, odbierane są w worku typu BIG-BAG. Odpady te, odbierane są do 1 m³ na rok, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej/ lokalu mieszkalnego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgłoszenia zapotrzebowania takiego worka odbywa się na pisemny wniosek (link do wniosku o zgłoszenie worka BIG-BAG). Zgłoszenie pisemne lub mailowe odbioru zapełnionego worka BIG-BAG powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty otrzymania worka. 

 6. Usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

  Rodzaj Odpadu

  Rodzaj i sposób świadczenia usługi

  Wysokość opłaty brutto

  Bioodpady pochodzące z ogrodów gromadzone luzem np. części drzew, krzewów

  Odbiór w PSZOK

  787,00 zł za 1 Mg

  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

  Odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości/lokalu mieszkalnego

  300,00 zł za 1 BIG-BAG (1,5 Mg)

  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

  Odbiór w PSZOK

  114,00 zł za 1 Mg

 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

  • pod numery telefonów: 52 386 79 75, 52 386 79 76,

  • lub elektronicznie na adres email: wks@umig.naklo.pl.