Nieruchomości niezamieszkałe

Urząd Gminy Nakło nad Notecią informuje że, właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie tut. gminy, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów a także do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, według zasad obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz innych odpadów pochodzących z produkcji, według zawartych odrębnych umów.

W związku z powyższym właściciel Firmy jest zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie .

Informacje na temat wykazu podmiotów odbierających odpady komunalne, wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie informacji Publicznej w  zakładce: Ochrona Środowiska / Utrzymanie czystości i porządku / Gospodarka odpadami/ Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne.