Budowa drogi – ulica Rzemieślnicza w Ślesinie

Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała projekt pn. „Budowa drogi – ulica Rzemieślnicza w Ślesinie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie Wsparcie inwestycji zawiązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Wartość dofinansowania wynosi 610 293 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Celem operacji jest budowa drogi – ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin, co wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców, ułatwi dostęp do budynku użyteczności publicznej oraz ułatwi dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogi powiatowe o numerach 1554C i 1924C. 

Zakres prac objął odcinek 382,41 m o szerokości 5 m, na odcinku od ul. Kazińskiej do ul. Długiej. Położona została kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z betonu cementowego, z warstwą ulepszonego podłoża z piasku. Ułożono również kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do pobliskiego stawu. Jest to droga kategorii D ograniczona krawężnikami betonowymi. Prace wykonano w terminie 9 czerwca – 22 września 2023 roku.


Logotypy