Usługi indywidualnego transportu door-to-door

Gmina Nakło nad Not. złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach tego wniosku realizowany będzie projekt pn. „Chcemy być aktywni” w okresie od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2022r.  Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – tj. osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. Realizatorem projektu będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Not., który posiada ogromne doświadczenie przy realizacji projektów unijnych zwłaszcza w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Celem projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 150 osób z ograniczoną  mobilnością ruchową poprzez likwidację barier utrudniających przemieszczanie się w okresie od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2022. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  1. Realizację usługi door to door, w tym zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  2. Wdrożenie usprawnień architektonicznych w budynkach wielorodzinnych, w których zamieszkuje co najmniej jedna osoba z ograniczona mobilnością ruchową

Zakupiony samochód usprawni realizację usługi transportowej dla osób wymagających wsparcie w tym zakresie. (usługa darmowa). W celu poprawy sytuacji osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych wykonane zostaną pewne usprawnienia architektoniczne, które pozwolą na pokonanie barier architektonicznych (wymiana oświetlenia oznaczenie kontrastowe progów, wymiana domofonów)

Dzięki realizacji usług transportowych będzie możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej wśród większej liczby osób, beneficjentów, którzy do tej pory nie brali udziału w realizowanych projektach i wykorzystania w większym stopniu przez użytkowników usług transportowych door-to-door.

Rezultaty projektu:

  1. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności po zakończeniu udziału w projekcie – 1
  2. Liczba osób korzystających z infrastruktury zwiększającej dostępność architektoniczną budynków – 286
  3. Liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door, objęta wsparciem w projekcie grantowym (ogółem), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty -286
  4. Liczba usprawnień wprowadzonych w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej dla osób o ograniczonej mobilności – 32
  5. Liczba zakupionych samochodów – 1
  6. Liczba budynków wielorodzinnych, w których wprowadzono usprawnienia architektoniczne -6

Oferta dla osób niepełnosprawnych jest na terenie naszej gminy uboga, z uwagi na trudności w przemieszczaniu się. Zatem dzięki takiej ofercie jednostki będą mogły realizować projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym. Samochód w wyjątkowych sytuacjach (indywidualne zapotrzebowanie) będzie wykorzystany do przewozu seniorów na zajęcia Dziennego Domu Seniora oraz w razie potrzeby dowozu kilku osób z DDP na zajęcia kulturalne, integracyjne. Z usługi transportowej będą mogli korzystać członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Polskiego Związku Niewidomych.

Wartość projektu - 520.384,90 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 438.580,39zł (co stanowi 84,28% wartości całego projektu).

logotypy