Uchwała antysmogowa

Przypominamy, że od dnia 1 września 2019 r. w całym województwie obowiązuje całkowity zakaz spalania: 

  • węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniej niż 3 mm wynosi więcej niż 15%, 
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W trakcie kontroli użytkownik zobowiązany jest okazać świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału. 


Ponadto nadal obowiązują terminy dotyczące konieczności wymiany kotłów:

  • Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń tj. kominków i pieców kaflowych muszą zlikwidować te urządzenia do 31 grudnia 2023 r.
  • Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą pozbyć się ich do 31 grudnia 2027 r. 
  • Od 1 stycznia 2028 r. użytkowane będą mogły być kotły na paliwo stałe, które spełniać będą  wymagania normy określone dla kotłów klasy V i ekoprojektu.

Zakaz eksploatacji instalacji na paliwa stałe nie dotyczy kominków rekreacyjnych (czyli tych, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu) – które po 1 stycznia 2024 r. muszą spełniać wymogi ekoprojektu.

Ze względu na znaczne przekroczenia jakości powietrza na obszarze Miasta Nakło nad Notecią zostały uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r wprowadzone dodatkowe obostrzenia. Polegają one na tym, że właściciele kotłów na paliwa stałe będą mieli zakaz używania tych kotłów, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się budynek. W przypadku dalszego użytkowania kotłów na paliwo stałe,  właściciel będzie zobowiązany do przedstawienia organom uprawnionym do kontroli dokumentów potwierdzających brak możliwości przyłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej, chyba że fakty te są znane organom z urzędu. W praktyce oznacza to, że osoby budujące domy lub wymieniające źródło ciepła na terenie Miasta Nakło nad Notecią, nie będą miały możliwości ogrzewania domu węglem, pelletem czy drewnem, gdy ich nieruchomość będzie miała dostęp do przedmiotowych sieci. Alternatywą, oprócz sieci gazowej czy ciepłowniczej, mogą być również inne źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, takie jak: kolektory, pompy ciepła lub inne zasilane energię elektryczną.

Ponadto na pozostałym obszarze Gminy Nakło nad Notecią od 1 stycznia 2030 r. mogą być użytkowane jedynie kotły spełniające wymagania klasy 5 lub ekoprojektu.

Najważniejsze daty określone w Uchwale antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego

(Uchwała Nr XXXV/510/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę ( Nr 136/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Data

Tereny wiejskie gm. Nakło nad Notecią

Teren Miasta Nakło nad Notecią

Kotły, piece, kominki na paliwo stałe określone w § 2 uchwały antysmogowej

Od 1 stycznia 2024 r.

Zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych niespełniających wymogów dla klasy 3,4,5 wg normy PN-EN 303-5:20 lub niespełniających wymogów dyrektywy ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2028 r.

Zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych niespełniających wymogów dla klasy 3,4, wg normy PN-EN 303-5:20.

Od 1 stycznia 2030 r.

Mogą być  użytkowane kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:20 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.

Zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe, z wyłączeniem sytuacji, kiedy nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, a  sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

Kominki rekreacyjne na paliwo stałe określone w § 2 ust. 3 uchwały antysmogowej

Od 1 stycznia 2024 r.

Mogą być dalej użytkowane, pod warunkiem, że spełniają warunki emisyjności dla pyłu określone w ekoprojekcie.

 

Załączniki:

  1. Uchwała nr XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. Uchwała nr VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.